POLITIKA IMS

Společnost má zaveden a uplatňuje systém řízení kvality a environmentální politiky. Systém managementu byl certifikován v souladu s mezinárodními normami ČSN EN ISO 9001:2009 a ČSN EN ISO 14001:2005 (systém managementu jakosti a Systém environmentálního managementu).

 

POLITIKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU

Vedení společnosti zajišťuje stanovení politiky IMS tak, aby odpovídala záměrům organizace, zahrnovala osobní angažovanost a aktivitu při plnění požadavků na neustálé zlepšování efektivnosti QMS/EMS/OHSAS, poskytovala rámec pro přezkoumání cílů, mohla být přezkoumávána z hlediska kontinuity a vhodnosti a byla v organizaci sdělována a pochopena. Při zavádění systému IMS ve společnosti BG dopravní a pozemní stavby, s.r.o. byla stanovena následující politika IMS

Společnost BG dopravní a pozemní stavby, s.r.o. je zaměřena na

  • provádění jednoduchých a drobných staveb, jejich změn a odstraňování
  • provádění zemních prací a komunikací vč. inženýrských sítí
  • demoliční a přípravné práce
  • kompletace a dokončovací práce

 

ZÁKLADNÍ ORIENTACÍ SPOLEČNOSTI V OBLASTI PÉČE O KVALITU JE:

Rozvíjet společnost se zavedeným a fungujícím systémem kvality, který bude zajišťovat trvalou kvalitu produkce a tím se stane vyhledávaným obchodním partnerem a dodavatelem, u kterého bude vytvořen pocit jistoty nejen pro zákazníka, ale i pro pracovníky společnost.

 

SYSTÉM ORIENTOVANÝ NA ZÁKAZNÍKA

Naše priorita je zákazník, spokojený s realizovaným projektem, či službou. Při kontaktu se zákazníkem dbáme na korektnost a jasná pravidla v uspořádání vzájemných vztahů. Zpětné vazby od zákazníka využíváme k trvalému zlepšování námi poskytovaných služeb.

Služby a produkty jsou na vysoké kvalitativní úrovni, systém řízení je přizpůsoben pro rychlé a efektivní zpracování požadavků zákazníka.

Probíhá pravidelné hodnocení situace na trhu a požadavků dalších interesovaných stran, jsou stanovovány dlouhodobé a krátkodobé prioritní cíle, které jsou pravidelně hodnoceny.

Je upřednostňováno uplatnění nejlepších dostupných postupů a technologií, postupně dochází k rozvoji a obnově stávajícího technického a strojního zařízení.

 

SYSTÉM ORIENTOVANÝ NA DODAVATELE

S dodavatelem jsou budovány a posilovány dlouhodobé vzájemně výhodné vztahy.

Při rozhodování o investičních záměrech a jejich realizaci a při vybírání dodavatelů je jedno z hledisek dodržování zásad ochrany životního prostředí. Na své dodavatele působíme tak, aby i oni byli šetrní k životnímu prostředí a vědomě preferujeme společnosti, jejichž přístup se ztotožňuje s naším.

 

DODRŽOVÁNÍ PLATNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Všechny postupy a výkony naší společnosti se řídí platnými normami a platnými zákonnými předpisy. Věnujeme pozornost průběžné aktualizaci norem a legislativy. Naším základním závazkem je plnění právních a jiných požadavků z oblasti ochrany životního prostředí, kterým společnost podléhá.

 

ZÁVAZEK K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

Při všech činnostech dbáme o prevenci znečišťování, minimalizaci dopadů do životního prostředí a plným zapojením pracovníků do systému zajišťujeme snižování objemu odpadů a spotřeby zdrojů tam, kde je to možné. V souladu s úrovní technického poznání, zvyšováním kvalifikace pracovníků a závazkem k prevenci znečisťování minimalizujeme množství nebezpečných látek a přípravků a nahrazujeme je látkami, které nemají nebezpečné vlastnosti.

Společnost BG dopravní a pozemní stavby, s.r.o. přijala odpovědnost za šetrné chování k životnímu prostředí a zavazuje se:

  • k dodržování souladu s právními a jinými požadavky, ke kterým se společnost zavázala a které se vztahují k environmentálním aspektům společnosti
  • k neustálému zlepšování enviromentálního profilu organizace
  • ke snižování dopadů svých činností a služeb na životní prostředí
  • k prevenci znečišťování životního prostředí, ke zvyšování povědomí zaměstnanců a v oblasti ochrany pracovního a životního prostředí, o všech dopadech výrobních i nevýrobních činností a poskytovaných služeb a výrobků na životní prostředí

 

Námi vyhlášená Politika kvality a životního prostředí se musí odrážet ve všech našich činnostech, na všech úrovních řízení a všichni naši pracovníci ji musí znát a podporovat její naplnění podle svých možností. V návaznosti na tuto politiku vyhlašuje vedení konkrétní Cíle a programy.