I/50 Rekonstrukce propustku 50-31033

Brankovice
Dopravní Stavby Brno, s.r.o.
2016

Na silnici 1. třídy I/50 jsme před obcí Brankovice rekonstruovali silniční propustek ve velmi špatném technickém stavu.

Propustek byl velmi zarostlý hustou vegetací a zanesen nánosem naplavenin. Povrch betonové konstrukce byl silně porušen četnými výtluky, kde docházelo i k odhalení a korozi ocelové výztuže. Okolí propustku bylo nezpevněné, nesoudržné a nevyhovovalo odtokovým poměrům. Železobetonové římsy byly též velmi silně porušené scházelo ochranné zábradlí. Stávající svodidla nevyhovovala platným technickým předpisům.

Celá konstrukce propustku byla očištěna od vegetace a nesoudržných částí betonu tlakovou vodou, byla odstraněna vegetace a odkopány naplaveniny zevnitř a z okolí propustku. Zkorodované ocelová výztuž byla očištěna od rzi a opatřena speciálním nátěrem s aktivními inhibitory koroze. Povrch betonové konstrukce byl zreprofilován sanační, reprofilační maltou se skelným vláknem. Stávající porušené železobetonové římsy byly částečně vybourány a na jejich místě byly vybetonovány nové. Na římsách bylo osazeno nové ocelové silniční zábradlí a rovněž byla osazena nová silniční ocelová svodidla. Celá konstrukce byla opatřena speciálním pružným nátěrem odolným proti UV záření, rozmrazovacím roztokům a povětrnostním vlivům a náročnému prostředí v blízkosti komunikace.


Dokumentace projektu

Závěrečná zpráva