Rekonstrukce propustku 50-34721

I/50 - Malínky
Dopravní Stavby Brno, s.r.o.
2017

Na silnici 1. třídy I/50 jsme mezi obcemi Malínky a Kožušice rekonstruovali silniční propustek ve velmi špatném technickém stavu.

Propustek byl velmi zarostlý hustou vegetací a zanesen nánosem naplavenin, ze dna celého propustku se muselo strojně vytěžit bahno o mocnosti místy až 70 cm. Povrch betonové konstrukce byl silně porušen četnými výtluky, kde docházelo i k odhalení a korozi ocelové výztuže. Okolí propustku bylo nezpevněné, nesoudržné a nevyhovovalo odtokovým poměrům. Železobetonové římsy byly též velmi silně porušené scházelo ochranné zábradlí. Stávající svodidla nevyhovovala platným technickým předpisům.

Nejprve bylo potřeba zastavit přítok z potoka do dna propustku. Přítok byl provizorně přehrazen a sváděn do flexi potrubí, z propustku se musela voda odčerpávat kalovým čerpadlem. Následně bylo vytěženo naplavené bahno z propustku a přilehlého okolí a to až na pevné  a soudržné dno. Na vyčištěné a zpevněné dno byla položena dlažba z lomového kamene do betonu. Dlažbou bylo zpevněno i blízké okolí propustku. Konstrukce propustku byla očištěna od vegetace a nesoudržných částí betonu tlakovou vodou. Zkorodované ocelová výztuž byla očištěna od rzi a opatřena speciálním nátěrem s aktivními inhibitory koroze. Povrch betonové konstrukce byl zreprofilován sanační, reprofilační maltou se skelným vláknem. Stávající porušené železobetonové římsy byly částečně vybourány a na jejich místě byly vybetonovány nové. Na římsách bylo osazeno nové ocelové silniční zábradlí a rovněž byla osazena nová silniční ocelová svodidla. Celá konstrukce byla opatřena speciálním pružným nátěrem odolným proti UV záření, rozmrazovacím roztokům a povětrnostním vlivům a náročnému prostředí v blízkosti komunikace.